مرجع تخصصی کد موبایل

مرجع تخصصی کد موبایل

ساخت وبلاگ
آهنگ پیشواز آلبوم شخصی فرزاد فرزین

 

 

آهنگ پیشواز آلبوم شخصی فرزاد فرزین

آهنگ پیشواز برگرد فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۱
آهنگ پیشواز لحظه ها فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۲
آهنگ پیشواز هدفون فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۳
آهنگ پیشواز قطار فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۴
آهنگ پیشواز با تو می مونم فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۵
آهنگ پیشواز شخصی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۶
آهنگ پیشواز فکر تو فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۷
آهنگ پیشواز ماه عسل فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۸
آهنگ پیشواز صلح جهانی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۹
آهنگ پیشواز بی منطق فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۵۰


مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : آهنگ پیشواز آلبوم شخصی فرزاد فرزین,فرزاد فرزین,آهنگ پیشوازفرزاد فرزین,آهنگ پیشواز93,آهنگ پیشوازجدید, نویسنده : ادبایور بازدید : 286 تاريخ : يکشنبه 17 فروردين 1393 ساعت: 0:13

وبلاگ به فروش میرسد.

 http://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gif                                                                          این وبلاگ به هر قیمتی که تو بخوای به فروش میرسد. فقط کافی به شماره 09165554560 اس بدی.

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ادبایور بازدید : 311 تاريخ : جمعه 15 فروردين 1393 ساعت: 0:24

فروش

 وبلاگ زیر به مبلغ 5هزار تومان به فروش میرسد:adebayoor.niloblog.com    کافیست باشماره زیر تماس بگیرید.09190879855         

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : فروش وبلاگ 09190879855,وبلاگ 5هزار تومان, نویسنده : ادبایور بازدید : 290 تاريخ : دوشنبه 4 فروردين 1393 ساعت: 19:56

اطلاعیه مهم (شماره سوم)

 با تشکر از شما بازدیدکنندگان عزیز خواهشمند هستم که در نظر سنجی شرکت کنیدو همچنین با قرار دادن نظرات خود در هر چه بهتر شدن وبلاگ همکاری کنید.     با تشکر مدیر"مرجع تخصصی کد موبایل"

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ادبایور بازدید : 326 تاريخ : دوشنبه 4 فروردين 1393 ساعت: 17:34

کد اوای انتظار(93)علی لهراسبی(همراه اول)

 

کد نام اثری از اعتبار قیمت عملیات
63010 پناه علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63009 من دیگه خسته شدم علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63008 حالم خوبه علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63007 دیوار علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63006 دلهره علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63005 فال علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63004 دیوونه وار علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63003 سفر علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63002 دوسم نداری علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63001 شرشر بارون علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : کد اوای انتظار(93)علی لهراسبی(همراه اول),همراه اول,کد اوای انتظار,کد اوای انتظارعلی لهراسبی,کد اوای انتظار(93), نویسنده : ادبایور بازدید : 355 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 13:47

نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول

 بازدید کننده گرامی، ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻪ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ: 

1. ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  2. ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)
  3. ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.    
1- ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﺪ آواي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ    
ﺷﻤﺎره 8989 ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ آواﻫـﺎي اﻧﺘﻈـﺎر،   
ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989 ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.    
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: ارﺳﺎل ﻛﺪ آﻫﻨﮓ "20069 " ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989.   
2- ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)    
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ، ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
9990 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ (ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره راﻳﮕﺎن اﺳﺖ). ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد 9 (ﻣﻨﻮي ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري)، ﻋﺪد 3 (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ)، و ﻋـﺪد  1 (ﺳـﺮوﻳﺲ آواي   اﻧﺘﻈـﺎر) وارد
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب آﻫﻨﮓ ﺷﻮﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺪ آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻛﻠﻴـﺪ    
ﻣﺮﺑﻊ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.    
3- ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)   
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑـﺮاي  
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﺪ زﻳﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ارﺳـﺎل  
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:   
 #ﻛﺪ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ*111*221*
ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل:   
*111*221*31063#
مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول,اوای انتظار, اوای انتظار در خطوط همراه اول,فعال سازی سرویس اوای انتظار, نویسنده : ادبایور بازدید : 320 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 13:20

نحوه فعال سازی سرویس آهنگ پیشواز در خطوط ایرانسل

 این خدمات که برای نخستین بار در ایران توسط ایرانسل ارائه می شود، به مشترکین ایرانسل امکان می دهد تا به دلخواه خود، صدای بوقی را که تماس گیرندگان با شماره آنها (پس از شماره گیری و پیش از برداشته شدن گوشی) می شنوند به آهنگ های خاصی تغییر دهند! سرویس آهنگ پیشواز به شما امکان می دهد تا بوق انتظار شبکه را که تماس گیرندگان با شما پیش از برقراری ارتباط می شنوند، به دلخواه با یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص جایگزین کنید. یعنی اگر کسی با شماره ایرانسل شما تماس بگیرد تا قبل از اینکه شما تلفن همراه خود را جواب دهید فرد موردنظر به جای شنیدن بوق همیشگی (بیپ بیپ ) که نشان دهنده زنگ خوردن گوشی شما می باشد ، موزیک دلخواهیِ شما را خواهد شنید!


مشترکین ایرانسل، می توانند نمونه آهنگ های موجود در پورتال آهنگ پیشنواز را گوش کنند و سپس آهنگ موردنظرشان را سفارش دهند. همچنین برای سفارش آهنگ می توان از طریق پیام کوتاه (SMS) و یا کدهای دستوری (USSD) نیز اقدام کرد.

از قابلیت های متعدد این سرویس، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

» تنظیم یک آهنگ دلخواه برای هر یک از تماس گیرندگان:
با این ویژگی شما می توانید صدای بوق انتظار را برای تماس گیرندگان مختلف، به آهنگهایی تغییر دهید که مناسب آنها باشد.

» تنظیم زمان پخش هر آهنگ از قبل:
با این ویژگی شما می توانید به نحوی زمان را تنظیم کنید تا درصورتیکه به طور مثال، دوست شما در روز تولد خود با شما تماس گرفت، بجای بوق انتظار معمولی، یک آهنگ مربوط به همین مناسبت را بشنود.

» تنظیم چند آهنگ برای یک تماس گیرنده در ساعات مختلف:
با این ویژگی شما می توانید سیستم آهنگ پیشواز خود را به نحوی تنظیم نمایید که به نسبت زمان، آهنگ پیشواز خط شما تغییر کند.

نحوه ثبت نام برای استفاده از سرویس آهنگ پیشواز:
• از طریق vitrin.irancell.ir به پورتال آهنگ پیشواز وارد شوید.
• برای ورود به سیستم باید دو خانه مربوط به شماره همراه و رمز ورود را پر کنید.
• سپس شماره تلفن ایرانسل خود را در قسمت نام کاربری وارد کنید.


رمز ورود همان رمز ورودی است  که شما برای استفاده از سرویس کنترل حساب اینترنتی (e-Care) از آن استفاده می‌کنید.
درصورتیکه هنوز برای دریافت این رمز درخواست نداده اید، کافیست روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. به این ترتیب، سیستم از شما اطلاعات لازم را می پرسد و رمز ورودتان را از طریق پیام کوتاه ارسال می‌نماید.
برای دریافت رمز ورود همچنین می‌توانید در یک پیام کوتاه کلمه e-Care را از خط ایرانسل به شماره 130 ارسال نمایید تا رمز ورود شخصی شما برایتان ارسال شود.

از این پس می توانید از این سرویس جدید و استثایی ایرانسل لذت ببرید!

 

 

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : ایرانسل, ترفند های ایرانسل, آموزش, نرم افزار, آموزش رایگان, آهنگ پیشواز, فعال سازی آهنگ پیشواز, آموزش فعال سازی سرویس اهنگ پیشواز ایرانسل, نویسنده : ادبایور بازدید : 377 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 2:22

اطلاعیه مهم (شماره دوم)

به دلیل استقبال شما بازدید کنندگان عزیز از این وبلاگ از این پس از  کد اهنگ پیشواز و اوای انتظار نیز استفاده می کنیم.


    لطفا با نظر دادن به مطالب در ارائه خدمات بیشتر ما را یاری کنید.

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ادبایور بازدید : 365 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 0:44

رمز گوشی گلگسی نکسوس

 

 

(Testing menu(Phone, Battery & Wifi Info, Usage Statistics
کد:
*#*#4636#*#*

(MEID number(Display's your IMEI

کد:
*#06#

(Checkin(Manually check for System Updates

کد:
*#*#2432546#*#*

For Google Talk service monitoring

کد:
*#*#8255#*#*

(Hard Reset(Wipes/Resets Data/Profile & inteal storage

کد:
*#*#786#*#*

Open superuser application

کد:
*#*#1234#*#* or *#*#7873778#*#*
نظر یادتون نره!!!
مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : رمز گوشی گلگسینکسوس ,گلگسی نکسوس,گلگسی,کد مخفی گوشی گلگسی نکسوس, نویسنده : ادبایور بازدید : 323 تاريخ : پنجشنبه 29 اسفند 1392 ساعت: 16:51

رمز گوشی گلگسی نوت (سری سوم)

 #*22673# = Pause REC.

#*22674# = Resume REC.
#*22675# = AMR Playback.
#*22676# = AMR Stop Play.
#*22677# = Pause Play.
#*22678# = Resume Play.
#*77261# = PCM Rec Req.
#*77262# = Stop PCM Rec.
#*77263# = PCM Playback.
#*77264# = PCM Stop Play.
#*22679# = AMR Get Time.
*#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
*#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
*2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
*2767*3855# = E2P Full Reset.
*2767*2878# = E2P Custom Reset.
*2767*927# = E2P Wap Reset.
*2767*226372# = E2P Camera Reset.
*2767*688# = Reset Mobile TV.
#7263867# = RAM Dump. (On or Off)
* # 06 # Show IMEI number
* # 0 * # LCD Test Menu
* # * # 4636 # * # * user statistics and Phone Info
* # 0011 # Displays status information for the GSM
*#1234# View SW Version PDA, CSC, MODEM
*#12580*369# SW & HW Info
*#197328640# Service Mode
*#0228# ADC Reading
*#32489# (Ciphering Info)
*#232337# Bluetooth Address
*#232331# Bluetooth Test Mode
*#232338# WLAN MAC Address
*#232339# WLAN Test Mode
*#0842# Vibra Motor Test Mode
*#0782# Real Time Clock Test
*#0673# Audio Test Mode
*#0*# General Test Mode
*#2263# RF Band Selection
*#9090# Diagnostic ConfiguratioN
*#7284# USB I2C Mode Control
*#872564# USB Logging Control
*#4238378# GCF Configuration
*#0283# Audio Loopback Control
*#1575# GPS Control Menu
*#3214789650# LBS Test Mode
*#745# RIL Dump Menu
*#746# Debug Dump Menu
*#9900# System Dump Mode
*#44336# Sofware Version Info
*#7780# Factory Reset
*2767*3855# Full Factory Reset
*#0289# Melody Test Mode
*#2663# TSP / TSK firmware update
*#03# NAND Flash S/N
*#0589# Light Sensor Test Mode
*#0588# Proximity Sensor Test Mode
*#273283*255*3282*# Data Create Menu
*#273283*255*663282*# Data Create SD Card
*#3282*727336*# Data Usage Status
*#7594# Remap Shutdown to End Call TSK
*#34971539# Camera Firmware Update
*#526# WLAN Engineering Mode
*#528# WLAN Engineering Mode
*#7412365# Camera Firmware Menu
*#07# Test History
*#3214789# GCF Mode Status
*#272886# Auto Answer Selection
*#8736364# OTA Update Menu
*#301279# HSDPA/HSUPA Control Menu
*#7353# Quick Test Menu
*2767*4387264636# Sellout SMS / PCODE view
*#7465625# View Phone Lock Status
*7465625*638*# Configure Network Lock MCC/MNC
#7465625*638*# Insert Network Lock Keycode
*7465625*782*# Configure Network Lock NSP
#7465625*782*# Insert Partitial Network Lock Keycode
*7465625*77*# Insert Network Lock Keycode SP
#7465625*77*# Insert Operator Lock Keycode
*7465625*27*# Insert Network Lock Keycode NSP/CP
#7465625*27*# Insert Content Provider Keycode
*#272*imei#* Product code , works on Froyo
*#*#7780#*#* Factory data reset - Clears Google-account data, system and program settings and installed programs. system will not be deleted, and OEM programs, as well as My Documents (pictures, music, videos

 

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

برچسب : رمز گوشی گلگسی نوت ,گلگسی نوت,گلگسی,کد مخفی گوشی گلگسی نوت (سری سوم), نویسنده : ادبایور بازدید : 319 تاريخ : پنجشنبه 29 اسفند 1392 ساعت: 11:37

نظر سنجی

شما طرفدار کدام بخش هستید؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :