نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول | بلاگ

نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول

ساخت وبلاگ
نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول

 بازدید کننده گرامی، ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻪ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ: 

1. ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  2. ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)
  3. ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.    
1- ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﺪ آواي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ    
ﺷﻤﺎره 8989 ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ آواﻫـﺎي اﻧﺘﻈـﺎر،   
ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989 ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.    
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: ارﺳﺎل ﻛﺪ آﻫﻨﮓ "20069 " ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989.   
2- ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)    
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ، ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
9990 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ (ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره راﻳﮕﺎن اﺳﺖ). ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد 9 (ﻣﻨﻮي ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري)، ﻋﺪد 3 (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ)، و ﻋـﺪد  1 (ﺳـﺮوﻳﺲ آواي   اﻧﺘﻈـﺎر) وارد
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب آﻫﻨﮓ ﺷﻮﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺪ آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻛﻠﻴـﺪ    
ﻣﺮﺑﻊ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.    
3- ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)   
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑـﺮاي  
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﺪ زﻳﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ارﺳـﺎل  
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:   
 #ﻛﺪ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ*111*221*
ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل:   
*111*221*31063#
مرجع تخصصی کد موبایلنحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول,اوای انتظار, اوای انتظار در خطوط همراه اول,فعال سازی سرویس اوای انتظار,...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 298 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 13:20